Skip to content

De spelregels

1. Algemeen
2. Aanmelden
3. Opzeggen
4. Kosten
5. Rechten
6. Communicatie
7. Persoonsgegevens
8. Samenwerking
9. Klachten
10. Overige bepalingen

 1. Algemeen
  a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen enerzijds Jakunst en anderzijds Jakunstvrienden en zij die dat willen worden.
  b. Jakunstvrienden is een activiteit van Jakunst. Jakunst is onderdeel van de First Art Group B.V. gevestigd te Waalwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75018543.
  c. Jakunstvrienden is er voor iedereen die kan genieten van beeldende kunst. Jakunst biedt Jakunstvrienden allerlei activiteiten, aanbiedingen en cadeaus met een relatie tot beeldende kunst.
  d. Jakunstvrienden en zij die aangeven Jakunstvriend te willen worden, accepteren deze Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud.
 2. Aanmelden
  a. Iedere kunstliefhebber die Jakunstvriend wil zijn, kan Jakunstvriend worden.
  b. Men meldt zich in eerste instantie voor een jaar (12 maanden) aan door het insturen van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier
  c. Na het eerste jaar continueert de Jakunstvriendschap zonder opzegging telkens met een jaar (12 maanden).
  d. Het aanmeldingsformulier is opgenomen op de website van Jakunst: www.jakunst.nl.
 3. Opzeggen
  a. Opzeggen van de Jakunstvriendschap kan op elk moment per e-mail plaatsvinden.
  b. Ongeacht het moment van opzegging eindigt de Jakunstvriendschap op de laatste dag van termijn waarvoor de contributie verschuldigd is, dan wel is voldaan, behalve wanneer de opzegging plaatsvindt korter dan 31 dagen voor het einde van de termijn waarvoor contributie is voldaan. Dan continueert de Jakunstvriendschap met nog een jaar.
  c. Bij eerdere beëindiging van de Jakunstvriendschap dan hiervoor is aangegeven, vindt geen restitutie of verrekening van betaalde contributie plaats.
 4. Kosten
  a. Jakunstvrienden betalen jaarlijks contributie.
  b. De jaarlijkse contributie staat op het aanmeldingsformulier aangegeven.
  c. Jakunst heeft het recht om de contributie aan te passen. Een aanpassing van de contributie gaat eerst in bij het volgende jaar waarvoor contributie verschuldigd is. Verhoging van de contributie geeft recht op (directe) beëindiging van de Jakunstvriendschap.
  d. Om praktische redenen kan men alleen Jakunstvriend worden als men een e-mail adres en een Nederlands postadres heeft.
  e. De eerste betaling van contributie geschiedt via iDEAL, verlengingen worden automatisch geïncasseerd.
  f. Er zijn geen extra vaste kosten, niet voor inschrijving en niet voor kantoorkosten. Evenmin zijn er administratiekosten of andere additionele vaste kosten. Wel kunnen er aan deelname aan een activiteit kosten verbonden zijn. Als dat zo is, staan deze kosten duidelijk bij de betreffende activiteit aangegeven.
 5. Rechten
  a. Jakunstvrienden hebben rechten die ze periodiek in nieuwsbrieven voorgelegd krijgen.
  b. Jakunstvrienden zijn niet verplicht van rechten gebruik te maken.
  c. Na acceptatie van rechten kunnen verplichtingen voor zowel Jakunstvrienden als Jakunst ontstaan.
  d. Rechten op cadeaus, kortingen en andere rechten van Jakunstvrienden kunnen veranderen; nieuwe rechten kunnen aangeboden worden, bestaande rechten kunnen beëindigd worden.
  e. Jakunst heeft niet de plicht om veranderingen in het pakket aan rechten, voordelen en cadeaus op voorhand aan te geven.
 6. Communicatie
  a. De contacten tussen Jakunst en Jakunstvrienden vinden merendeels plaats via e-mail. Om die reden moet bij Jakunst een e-mailadres bekend zijn waarop Jakunstvrienden bereikbaar zijn. Jakunstvrienden geven in hun eigen belang verandering van het e-mail adres tijdig door, bij voorkeur minimaal 1 week voordat de verandering plaatsvindt.
  b. De gevolgen van een niet (meer) werkend e-mailadres of niet ontvangen nieuwsbrieven of e-mails van Jakunst, kunnen Jakunst niet aangerekend worden.
  d. Communicatie vindt in de regel plaats in de Nederlandse taal. Leden dienen dan ook de Nederlandse taal machtig te zijn.
 7. Persoonsgegevens
  a. Jakunst houdt een bestand bij met gegevens van de Jakunstvrienden.
  b. De vastgelegde gegevens worden alleen gebruikt door Jakunst. Persoonsgegevens van Jakunstvrienden worden onder geen beding verkocht, verhuurd of uitgeleend aan derden.
  c. Alle gegevens van een voormalige Jakunstvriend worden twaalf maanden na de beëindiging van de Kunstkunstvriendschap uit het bestand verwijderd.
 8. Samenwerking
  a. Jakunst werkt samen met derden.
  b. Als een Jakunstvriend gebruik maakt van een dienst die of een product dat door een derde wordt geleverd, kan een relatie ontstaan tussen de Jakunstvriend en de derde. Jakunst treedt dan terug en is niet gehouden aan nakoming van de dienst of levering van het product.
 9. Klachten
  a. Als een Jakunstvriend niet tevreden is over enig aspect van de dienstverlening van Jakunst, kan door of namens de betreffende Jakunstvriend een klacht ingediend worden.
  b. Klachten moeten binnen twee weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk (info@jakunst.nl) aan Jakunst kenbaar worden gemaakt.
  c. Jakunst streeft ernaar klachten binnen een maand op te lossen.
 10. Overige bepalingen
  a. De bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden.
  b. Deze versie van de Algemene Voorwaarden is van kracht met ingang van 1 juli 2022.
  c. Deze Algemene Voorwaarden zijn geen volkomen vastlegging van alle aspecten die een rol kunnen spelen bij de relatie tussen Jakunst en de Jakunstvrienden. In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is de mening van Jakunst doorslaggevend.  
  d. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing.
  e. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

_________

Als u een vraag of opmerking heeft over de Algemene Voorwaarden, kunt u die mailen naar info@jakunst.nl. Jakunst zal zo snel mogelijk reageren.