Skip to content

De spelregels

1. Algemeen
2. Aanmelding voor aansluiting bij Jakunst
3. Opzegging van het lidmaatschap
4. Wijziging soort lidmaatschap
5. Kosten
6. Rechten van de leden
7. Communicatie
8. Persoonsgegevens
9. Samenwerking met derden
10. Publiciteit
11. Klachten
12. Overige bepalingen

1. Algemeen
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen enerzijds Jakunst en anderzijds leden van Jakunst en zij die dat willen worden.
b. Jakunst presenteert zich als een vereniging met leden, maar in juridische zin is Jakunst geen vereniging, maar een organisatie met afnemers. De woorden ‘lid’, ‘leden’ en ‘lidmaatschap’ worden door Jakunst alleen voor het gemak gebruikt.
c. Jakunst is er voor iedereen die beeldende kunst maakt. Jakunst bedingt op allerlei terreinen kortingen voor haar leden en voorziet de leden van adviezen.
d. Jakunst is een activiteit van de First Art Group B.V. gevestigd te Waalwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75018543.
d. Leden van Jakunst en zij die aangeven lid te willen worden, accepteren deze Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud.

2. Aanmelding voor aansluiting bij Jakunst
a. Aansluiting bij Jakunst (gemakshalve ‘het lidmaatschap van Jakunst’) staat open voor iedereen die wil profiteren van de voordelen van het lidmaatschap.
b. Kunstenaars melden zich als lid aan, door het insturen van het ingevulde aanmeldingsformulier.
c. Het aanmeldingsformulier is opgenomen op de website van Jakunst: www.jakunst.nl.
d. Na het eerste lidmaatschapsjaar continueert het lidmaatschap zonder opzegging telkens met 1 jaar (12 maanden).

3. Opzegging van het lidmaatschap
a. Opzegging van het lidmaatschap kan op elk moment per e-mail plaatsvinden.
b. Ongeacht het moment van opzegging eindigt het lidmaatschap op de laatste dag van het lopende lidmaatschapsjaar behalve wanneer het lidmaatschap korter dan 31 dagen voor het einde van het lidmaatschapsjaar is opgezegd. Dan continueert het lidmaatschap met nog een jaar.

4. Wijziging soort lidmaatschap
a. Als een lid zijn of haar lidmaatschap wil veranderen in een ander lidmaatschap (van lid naar plus-lid of van plus-lid naar lid) meldt het lid zich opnieuw aan als lid met vermelding van het gewenste lidmaatschap. Tegelijk zegt het lid zijn of haar oude lidmaatschap op met een e-mail naar info@jakunst.nl.
b. Bij wijziging van het lidmaatschap gaat het nieuwe lidmaatschap per direct voor een jaar in. Het is dan mogelijk dat een lid even zowel lid als plus-lid is. In dat geval kunnen de rechten slechts enkelvoudig gebruikt worden.
c. Er vindt geen restitutie of verrekening van contributie plaats.

5. Kosten
a. Leden betalen jaarlijks contributie voor hun lidmaatschap.
b. De jaarlijkse contributie voor het ‘gewone’ lidmaatschap is € 20 excl. BTW (= € 24,20 incl. BTW). De jaarlijkse contributie voor het plus-lidmaatschap is € 40 excl. BTW (= € 48,40 incl. BTW) .
c. Jakunst heeft het recht om de contributie aan te passen. Een verhoging van de contributie gaat eerst in bij het volgende lidmaatschapsjaar. Verhoging van de contributie geeft recht op beëindiging van het lidmaatschap.
d. Leden die in het buitenland wonen, zijn een iets hogere contributie verschuldigd ter compensatie van de hogere portokosten voor verzending van cadeaus. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het land waar het lid woont.
e. Het eenmalige entreegeld voor initiële kosten, waaronder kosten voor inschrijving, verwerking van gegevens, bevestiging van het lidmaatschap en aanmelding bij partners, bedraagt € 12 excl. BTW (= € 14,45 incl. BTW).
f. De eerste betaling geschiedt via iDEAL, verlengingen worden automatisch geïncasseerd.

6. Rechten van de leden
a. Leden hebben rechten die ze periodiek in nieuwsbrieven voorgelegd krijgen.
b. Leden zijn niet verplicht van een recht gebruik te maken.
c. Na acceptatie van rechten kunnen verplichtingen voor zowel de leden als Jakunst ontstaan.
d. Rechten op cadeaus, kortingen en andere rechten van de leden kunnen veranderen; nieuwe rechten kunnen aangeboden worden, bestaande rechten kunnen beëindigd worden.
e. Jakunst heeft niet de plicht om veranderingen in het pakket aan rechten, voordelen en cadeaus op voorhand aan te geven.

7. Communicatie
a. De contacten tussen Jakunst en haar leden vinden merendeels plaats via e-mail. Om die reden moeten de leden aan Jakunst een e-mailadres kenbaar maken waarop zij bereikbaar zijn.
b. Als het e-mailadres van een lid verandert, moet dit aan Jakunst doorgegeven worden, bij voorkeur minimaal 1 week voordat de verandering plaatsvindt.
c. De gevolgen van een niet (meer) werkend e-mailadres of niet ontvangen nieuwsbrieven of e-mails van Jakunst, kunnen Jakunst nooit aangerekend worden.
d. Communicatie vindt in de regel plaats in de Nederlandse taal. Leden dienen dan ook de Nederlandse taal machtig te zijn.

8. Persoonsgegevens
a. Jakunst houdt een bestand bij met gegevens van haar leden.
b. De gegevens worden alleen gebruikt door Jakunst. Persoonsgegevens van leden worden onder geen beding verkocht, verhuurd of uitgeleend aan derden.

9. Samenwerking met derden
a. Jakunst werkt samen met derden.
b. Als een lid gebruik maakt van een dienst die of product dat door een derde wordt geleverd, kan een relatie ontstaan tussen het lid en de derde. Jakunst treedt dan terug en is niet gehouden aan nakoming van de dienst of levering van het product.

10. Publiciteit
a. Jakunst streeft er onder andere naar om het werk van de leden onder de aandacht te brengen van kunstliefhebbers.
b. Leden geven Jakunst toestemming om hun namen en afbeeldingen van hun werken zonder vergoeding op de website en in andere uitingen te tonen.

11. Klachten

a. Als een lid niet tevreden is over enig aspect van de dienstverlening van Jakunst, kan door of namens dat lid een klacht ingediend worden.
b. Klachten moeten binnen twee weken na het ontstaan van de klacht schriftelijk (info@jakunst.nl) aan Jakunst kenbaar worden gemaakt.
c. Jakunst streeft ernaar klachten binnen een maand op te lossen.

12. Overige bepalingen
a. De bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, kunnen op elk moment zonder nadere aankondiging aangepast worden.
b. Deze versie van de Algemene Voorwaarden is van kracht met ingang van 1 december 2020.
c. Deze Algemene Voorwaarden zijn geen volkomen vastlegging van alle aspecten die een rol kunnen spelen bij de relatie tussen Jakunst en de leden. In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is de mening van Jakunst doorslaggevend.  
d. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing.
e. Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

_________

Als je een vraag of opmerking hebt over de Algemene Voorwaarden, kan je die mailen naar info@jakunst.nl. Jakunst zal zo snel mogelijk reageren.