Skip to content

Protocol Jakunst Art Award

1. Algemeen
a. Jakunst is een in 2021 opgericht dynamisch verbond van actieve kunstenaars.
b. Een van de door Jakunst georganiseerde activiteiten is de jaarlijkse toekenning van Jakunst Art Awards.
c. De Jakunst Art Award wordt aan kunstenaars toegekend waarvan het recente werk door medewerkers van Jakunst bijzonder positief wordt gewaardeerd. De meningen van de medewerkers zijn gestoeld op in totaal meer dan zeventig jaar beroepsmatige ervaring met beeldende kunst.
d. Jakunst is onderdeel van de First Art Group B.V., een non-profitorganisatie, statutair gevestigd in Waalwijk en kantoorhoudend in Raamsdonksveer. KvK 75018543.
e. Kunstenaars waaraan de Jakunst Art Award is toegekend en die de toekenning aannemen, stemmen daarmee in met dit protocol.

2. Tijdschema
a. Elk jaar wordt aan maximaal veertig kunstenaars de Jakunst Art Award toegekend.
b. In januari en februari worden de in het voorgaande jaar gelauwerde kunstenaars die aan de aan de Jakunst Art Award verbonden verkiezing meedoen, op het op de website van Jakunst opgenomen stemformulier vermeld.
c. Gedurende die twee maanden kan iedereen stemmen op de op het stemformulier vermelde kunstenaars. Bij de aan de verkiezing deelnemende kunstenaars worden werken van de betreffende kunstenaars getoond.
d. De prijswinnende kunstenaars worden bekendgemaakt in maart volgend op de twee maanden waarin gestemd kan worden.

3. Toekenning
a. De Jakunst Art Award wordt toegekend aan Nederlandse kunstenaars of minimaal vijf jaar in Nederland wonende en werkende kunstenaars ongeacht hun opleiding, leeftijd, geslacht of enig ander kenmerk.
b. De Jakunst Art Award wordt aan levende kunstenaars toegekend. Ingeval een kunstenaar na toekenning van de Jakunst Art Award komt te overlijden, blijft de toekenning een feit. Eventuele prijzen worden in dat geval postuum toegekend. 
c. De kunstenaars aan wie de Jakunst Art Award is toegekend, staan met een korte aanduiding vermeld op de website van Jakunst (www.Jakunst.nl). Ingeval daar onjuiste gegevens vermeld zijn, kan dat kenbaar worden gemaakt met een e-mail gericht aan info@jakunst.nl met als onderwerp ‘Jakunst Art Award’.
d. De Jakunst Art Award wordt toegekend aan kunstenaars, ongeacht of zij lid zijn van Jakunst.

4. Publiciteit
a. Jakunst initieert op meerdere manieren en op meerdere plaatsen aandacht voor de Jakunst Art Award en voor de kunstenaars waaraan de Jakunst Art Award is toegekend.
b. Jakunst is bij gebruik van afbeeldingen van de gelauwerde kunstenaars geen vergoeding verschuldigd, zoals de kunstenaars geen vergoeding verschuldigd zijn voor de door Jakunst geïnitieerde publiciteit.

5. Prijzen

a. De aan de verkiezing deelnemende kunstenaar die de meeste stemmen krijgt, krijgt een geldprijs van € 500,-.
b. De kunstenaars die op de tweede en derde plaats eindigen, krijgen ieder een geldprijs van € 250,-.
c.  De 10 kunstenaars die de meeste stemmen krijgen, krijgen een presentatie op een hele pagina in het boekje ‘Geëerde kunstenaars’.
d. Alle prijzen worden toegekend.
d. Jakunst is gerechtigd de aan de Jakunst Art Award verbonden prijzen op elk moment zonder nadere aankondiging, aan te vullen, te vervangen en aan te passen.

6. Overige
a. Over de toegekende Jakunst Art Awards kan niet worden gecorrespondeerd met uitzondering over de aspecten die hiervoor in dit protocol zijn aangegeven als voor correspondentie in aanmerking komend.
b. Ingeval van een evidente vergissing in adresseringen van felicitaties of andere correspondentie, is Jakunst gerechtigd het abuis te corrigeren.
c. Ingeval van een verschil in interpretatie van een van de in dit protocol opgenomen artikelen, is de interpretatie van Jakunst bindend.
d. Ingeval een aspect van de Jakunst Art Awards actueel is en niet is vastgelegd in dit protocol, zal Jakunst daarover bindende uitspraken doen.
e. Ingeval een kunstenaar waaraan de Jakunst Art Award is toegekend, daarop geen prijs stelt, wordt de toekenning ingetrokken.
f. Als een artikel van dit protocol niet van toepassing zou zijn, blijven de andere artikelen onverminderd van kracht.
g. Op dit protocol is het Nederlandse recht van toepassing.
h. Ingeval van een conflict dat niet in der minne kan worden opgelost, zal het conflict worden voorgelegd aan de rechterbank in arrondissement Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda.