Skip to content

Protocol van de Nationale Kunstcadeaubonnen

 1. Algemeen                                                                                                                                                                                                                                                           a. De Kunstcadeaubonnen (hierna ook ‘cadeaubonnen’) zijn cadeaubonnen waarmee kunst en aan kunst gerelateerde zaken (deels) kunnen worden betaald bij acceptanten van de Kunstcadeaubonnen.
  b. De Kunstcadeaubonnen zijn de opvolger van de Akun biljetten en de kunst-cadeaubiljetten. De Akun biljetten en de kunst-cadeaubiljetten houden hun waarde tot de op elk biljet aangegeven datum.
  c. Al hetgeen over de Kunstcadeaubonnen in dit protocol is vastgelegd, betreft uitsluitend authentieke Kunstcadeaubonnen.
  d. In 2023 en volgende jaren zijn Kunstcadeaubonnen beschikbaar met de waarden van 1, 5, 10, 20 en 50 euro. Elk jaar worden nieuwe cadeaubonnen met deze waarden uitgegeven.
  e. De Kunstcadeaubonnen worden uitgegeven door Jakunst (www.jakunst.nl). Jakunst is een landelijk verbond van Nederlandse kunstenaars,, kantoorhoudend in Oosterhout op adres Energieweg 49, 4906 CG.
  f. Kopers, gebruikers en acceptanten van de Kunstcadeaubonnen en de kunstenaars waarvan een werk op een Kunstcadeaubon is opgenomen, aanvaarden dit protocol volledig en onvoorwaardelijk.
  g. Vragen en opmerkingen over de Kunstcadeaubonnen en alles wat met de Kunstcadeaubonnen te maken heeft, zijn welkom op het e-mailadres info@jakunst.nl.

 2. Gegarandeerde waarde
  a. Elke Kunstcadeaubon heeft de waarde die op de betreffende cadeaubon is aangegeven.
  b. Kunstcadeaubonnen worden door acceptanten van de Kunstcadeaubonnen geaccepteerd als betaling voor hun kunstwerken en aan kunst verwante zaken, tegen de waarden die op de betreffende Kunstcadeaubonnen zijn aangegeven.
  c. Alleen onbeschadigde en licht beschadigde cadeaubonnen worden geaccepteerd en zijn tegen euro’s inwisselbaar. In alle gevallen moeten het unieke nummer en de QR-code van de cadeaubon volledig op het biljet zichtbaar zijn.
  d. Kunstcadeaubonnen waarop het woord SPECIMEN is aangegeven, zijn bedoeld als voorbeeld en niet inwisselbaar voor euro’s.
  e. Acceptanten van de Kunstcadeaubonnen kunnen originele Kunstcadeaubonnen inwisselen voor euro’s. Zij kunnen de Kunstcadeaubonnen sturen naar Jakunst, Energieweg 49, 49 CG Oosterhout samen met de bankrekening en de tenaamstelling van de rekening waarop de waarde van de opgestuurde Kunstcadeaubonnen onder aftrek van de behandelingskosten moet worden overgemaakt. Binnen 7 kalenderdagen wordt de totale waarde van de gestuurde Kunstcadeaubonnen onder aftrek van 3% behandelingskosten met een minimum van € 4,75, naar de opgegeven bankrekening overgemaakt.
  f. Alleen Kunstcadeaubonnen die aan het betalingsverkeer hebben deelgenomen en gebruikt zijn als (gedeeltelijke) betaling van een of meer kunstwerken van acceptanten van de Kunstcadeaubonnen, kunnen worden ingewisseld voor euro’s.
  g. De waarde van elke Kunstcadeaubon wordt door Jakunst gegarandeerd gedurende de geldigheidsduur van de betreffende cadeaubon. De geldigheidsduur is drie jaar, ingaande op 1 januari van het jaar van uitgifte. Het jaar van uitgifte staat op elke Kunstcadeaubon aangegeven.
 3. Acceptanten
  a. Kunstenaars kunnen, nadat ze acceptant van de Kunstcadeaubonnen zijn geworden, de Kunstcadeaubonnen accepteren als betaalmiddel.
  b. Acceptanten van de Kunstcadeaubonnen staan met hun naam en enkele nadere gegevens op de website van de Kunstcadeaubonnen (www.kunstcadeaubonnen.nl).
  c. Kunstenaars kunnen zich als acceptanten aanmelden met het formulier dat staat op de website van de Kunstcadeaubonnen (www.kunstcadeaubonnen.nl).
  d. Acceptanten kunnen zich afmelden als acceptant door een mail te sturen naar info@jakunst.nl waarin wordt aangegeven dat de samenwerking wordt beëindigd. De beëindiging gaat in op de laatste dag van de maand volgend op de maand van opzegging.
 4. Misbruik, vervalsingen
  a. Het namaken van de Kunstcadeaubonnen
  (c) is ten strengste verboden. Het frauderen met de Kunstcadeaubonnen is strafbaar. Bij vaststelling van fraude zal zonder nadere aankondiging vooraf, handelen teneinde fraudeurs te vervolgen en de schade, van welke aard ook, te verhalen.
  b. Degene die vaststelt dat een of meer vervalste Kunstcadeaubonnen in omloop zijn, zal dit direct melden bij info@jakunst.nl.
  c. Vervalste Kunstcadeaubonnen komen niet in aanmerking voor uitbetaling in euro’s.
 5. Kenmerken van de Kunstcadeaubonnen
  a. Kunstcadeaubonnen met verschillende waarden verschillen van elkaar door verschillende kenmerken. Zo heeft elke Kunstcadeaubon met een andere waarde onder andere een andere kleur en andere visualisaties.
  b. Jaarlijks worden nieuwe Kunstcadeaubonnen uitgegeven. Het jaar van uitgifte is op elk cadeaubiljet aangegeven.
  c. Elke Kunstcadeaubon met een bepaalde waarde die in enig jaar is uitgegeven, heeft een uniek nummer.
  d. Op elke Kunstcadeaubon zijn aan de voor- en achterzijde twee kunstwerken of delen van kunstwerken afgebeeld.
  e. Elke Kunstcadeaubon met een bepaalde waarde toont vier andere kunstwerken van vier andere kunstenaars.
  f. Van eenzelfde kunstenaar kunnen verschillende werken worden getoond op Kunstcadeaubonnen met verschillende waarden en op Kunstcadeaubonnen die in verschillende jaren zijn uitgegeven.
 6. Selectie van werken op de cadeaubonnen
  a. Jakunst selecteert de werken die op de Kunstcadeaubonnen worden geplaatst.
  b. Nederlandse kunstenaars kunnen een of twee foto’s insturen van kunstwerken die men voordraagt om op de Kunstcadeaubonnen te worden opgenomen.
  c. Aan opname van de werken op de Kunstcadeaubonnen zijn kosten verbonden. Jakunst neemt de kosten van opname van werken van leden van Jakunst, voor haar rekening.
 7. Publiciteit
  a. Kunstenaars van wie een werk op een Kunstcadeaubon is opgenomen, worden met hun namen bij hun werken op de Kunstcadeaubonnen vermeld.
  b. Jakunst zal afbeeldingen van de Kunstcadeaubonnen gebruiken in online advertenties, in gedrukte advertenties, in nieuwsbrieven, op sociale platforms en in andere uitingen en ingeval dit passend wordt geacht, bij andere gelegenheden.

  c. De kunstenaars van wie op Kunstcadeaubonnen (delen van) kunstwerken zijn opgenomen, zijn voor de publiciteit geen kosten verschuldigd, net zoals Jakunst de betreffende kunstenaars voor publicaties geen kosten verschuldigd is.
 8. Privacy
  a. Jakunst legt de gegevens van kopers en acceptanten van de Kunstcadeaubonnen vast.
  b. Onder geen beding worden door Jakunst vastgelegde gegevens aan derden verkocht, verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld.
  c. Klachten over de privacy kunnen gemeld worden bij info@jakunst.nl. In de regel krijgt de reclamant binnen 30 dagen een inhoudelijke reactie.
 9. Overige
  a. Dit protocol is van kracht met ingang van 1 juni 2023.
  b. Op dit protocol is het Nederlands recht van toepassing.
  c. Ingeval van discussie over de interpretatie van enig artikel in dit protocol, is de mening van Jakunst bepalend.
  d. Ingeval enig aspect van de Kunstcadeaubonnen of het gebruik ervan aan de orde is en niet in dit protocol is vastgelegd, is de mening van Jakunst over dat aspect bepalend.
  e. Dit protocol kan zonder nadere aankondiging door Jakunst aangepast worden.
  f. Ingeval enig artikel in dit protocol niet rechtsgeldig of niet toepasselijk wordt verklaard, blijven de overige artikelen van kracht.